معرفی صندوق شریف

  • نزدیک به یک دهه فعالیت؛
  • اولین سری از صندوقهای پژوهش و فناوری که موفق به اخذ مجوز مستند بر ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه كشور (مكرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) شده است؛
  • بنیه سهامداری منحصر به فرد؛ متشکل از اولین دانشگاه فنی مهندسی کشور (دانشگاه صنعت شریف) و بزرگترین بانک های توسعه ایی کشور (بانک توسعه صادرات)؛
  • عاملیت اول ارزیابی، مالی و نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی از بدو تاسیس؛
  • عاملیت انحصاری ارزیابی شرکت های دانش بنیان بانک توسعه صادرات ایران برای 5 سال پیاپی؛
  • دارای تیم ارزیابی تخصصی در حوزه های مختلف با همکاری اساتید دانشگاه شریف؛
مشاوره تامین مالی
بررسی و تحلیل جریانات نقدینگی در حالات مختلف و سپس ارائه مشاوره تامین مالی برای شرکت ها
بیشتر
ارائه تسهیلات
از خط اعتباری بانک صادرات، منابع داخلی صندوق و صندوق نوآوری و شکوفایی
بیشتر
صدور ضمانت نامه‌ها
در قالب آیین نامه تضمین معاملات دولتی، مصوبه بند خ و تصویب نامه اساسنامه صندوق مصوب هیأت وزیران
بیشتر
سرمایه گذاری جسورانه
بیشتر

وضعیت صندوق تاکنون

عامل مالی بیش از10سازمان دولتی
صدور بیش از1000ضمانت نامه
بیش از1000شرکت تحت پوشش
بیش از10سال قدمت فعالیت

استعلام ضمانت نامه

مشاهده اصالت ضمانت نامه های صندوق شریف در سامانه سپاص

 اخبار ها و تازه ها

ذینفعان ضمانت نامه های شریف

همکاران و شرکای تجاری صندوق