ما در سرمایه گذاری خطرپذیر، پذیرای طرح های نوآورانه و استارتاپ های با انگیزه شما هستیم تا در مسیر رشد و موفقیت همراهتان باشیم و باهم آینده ای بهتر را شریک باشیم.

we embrace your innovative ideas and motivating startups to bring you along the path to growth and success and to be partners to the better future.

http://sharifvc.ir